ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
icon-new ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 95 Admin 15/04/2021
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 07/04-13/04 116 Admin 14/04/2021
icon-new អបអរសារទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ភ្ជាប់ហ្គេមទទួលកងបង្វិលសំណាងភ្លាម។ 14/04 - 16/04 171 Admin 14/04/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 14/04 - 20/04 114 Admin 13/04/2021
ចូលឆ្នាំថ្មី - លេងហ្គេមឈ្នះ - ទទួលលេខកូដ - រង្វាន់ឡើងដល់ 200.000.000 CHIPS 14/4 - 17/4 139 Admin 13/04/2021
ស្វាគមន៍អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី - LIVE STREAM ចែក CODE នៅវេលា ម៉ោង 07:00PPM ថ្ងៃ 13/04/2021 312 Admin 12/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 10/04 118 Admin 11/04/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 10/04 197 Admin 09/04/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 08/04 203 Admin 09/04/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 179 Admin 07/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS (31/03-06/04) 153 Admin 07/04/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS (07-13/04) 176 Admin 06/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 24/03-30/03 437 Admin 31/03/2021
ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS 31/03-06/04 320 Admin 30/03/2021
LIVE STREAM ចែក code នៅម៉ោង 19h ថ្ងៃ 31/03/2021 329 Admin 29/03/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 27/03 241 Admin 28/03/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 27/03 225 Admin 26/03/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 149 Admin 26/03/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 158 Admin 24/03/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 17/03-23/03 124 Admin 24/03/2021