ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
icon-new ទទួលបន្ថែមបាន 10% សរុបការឈ្នះពេលឈ្មះ 7 ក្តាជាប់ៗគ្នា 1 Admin 07/12/2021
icon-new WAVE - សេកម្មកំពុងថែរក្សា 15 Admin 07/12/2021
icon-new ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន 20.000.000 CHIPS 07/12 - 09/12 80 Admin 06/12/2021
icon-new ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 07/12 - 09/12 50 Admin 06/12/2021
icon-new ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (07/12 - 09/12) 14 Admin 06/12/2021
icon-new ទទួលបន្ថែមបាន 10% សរុបការឈ្នះពេលឈ្មះ 7 ក្តាជាប់ៗគ្នា 46 Admin 06/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 01/12 - 03/12 131 Admin 04/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 01/12 - 03/12 66 Admin 04/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកខ្លាំងប្រម៉ាញ skill ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 30.000.000 CHIPS 30/11 - 02/12 142 Admin 03/12/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 02/12 105 Admin 03/12/2021
Hot Hot Hot! ជូន JACKPOT ពីហ្គេមដាយណូស័រ 76 Admin 03/12/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 04/12 49 Admin 03/12/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 04/12 - 06/12 39 Admin 03/12/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (04/12 - 06/12) 14 Admin 03/12/2021
លេងហ្គេម ULTIMATE FIRE LINK - ប្រណាំងឈ្នះ TOP - ទទួលបាន 10.000.000 CHIPS 03/12 - 05/12 144 Admin 02/12/2021
សម្រេចការផ្តល់ជូន VIP 73 Admin 02/12/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 02/12 55 Admin 02/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន... 121 Admin 01/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 28/11 - 30/11 79 Admin 01/12/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 28/11 - 30/11 49 Admin 01/12/2021