ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ លេងហ្គេមថ្មី EUREKA REELS - ប្រណាំង TOP ឈ្នះ ទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 22/09 -... 12 Admin 26/09/2021
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 23/09 - 25/09 7 Admin 26/09/2021
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 23/09 - 25/09 3 Admin 26/09/2021
icon-new ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 26/09 - 28/09 70 Admin 25/09/2021
icon-new ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (26/09 - 28/09) 31 Admin 25/09/2021
icon-new បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 25/09 111 Admin 24/09/2021
icon-new ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 23/09 104 Admin 24/09/2021
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 20/09 - 22/09 79 Admin 24/09/2021
icon-new ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 20/09 - 22/09 34 Admin 24/09/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 23/09 119 Admin 23/09/2021
TOP SHWE SHAN - ទទួលបាន 2,000,000 CHIPS ភ្លាម - ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់សប្តាហ៍ (24/09) 71 Admin 23/09/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 23/09 - 25/09 110 Admin 22/09/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (23/09 - 25/09) 44 Admin 22/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន... 99 Admin 22/09/2021
លេងហ្គេមថ្មី EUREKA REELS - ប្រណាំង TOP ឈ្នះ ទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 22/09 - 24/09 150 Admin 21/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកខ្លាំងប្រម៉ាញ skill ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 30.000.000 CHIPS 16/09 - 18/09 175 Admin 20/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ TOP SHWE SHAN - ទទួលបាន 2,000,000 CHIPS ភ្លាម - ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់សប្តាហ៍ (17/09) 128 Admin 20/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 17/09 - 19/09 65 Admin 20/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 17/09 - 19/09 39 Admin 20/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 18/09 49 Admin 20/09/2021