ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 20/02 194 Admin 20/02/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8:00 PM 19/02 83 Admin 19/02/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 117 Admin 19/02/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 166 Admin 18/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 178 Admin 17/02/2021
ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS 17/02-23/02 174 Admin 16/02/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8:00 PM 12/02 340 Admin 12/02/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 249 Admin 11/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 03/02-09/02 234 Admin 10/02/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 10/02 - 16/02 252 Admin 09/02/2021
POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021 - លេងដោយឥតគិតថ្លៃ -ឈ្នះ18.000.000 CHIPSភ្លាមៗ 202 Admin 09/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 245 Admin 06/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8PM 05/02 155 Admin 06/02/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 06/02 184 Admin 05/02/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8:00 PM 05/02 92 Admin 05/02/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 118 Admin 05/02/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 180 Admin 03/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS 181 Admin 03/02/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 182 Admin 02/02/2021
POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021 - លេងដោយឥតគិតថ្លៃ -ឈ្នះ18.000.000 CHIPSភ្លាមៗ 258 Admin 02/02/2021