ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 21/04-27/04 307 Admin 28/04/2021
ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន 25.000.000CHIPS 29/04-01/05 373 Admin 28/04/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 28/04 - 04/05 342 Admin 27/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 24/04 539 Admin 26/04/2021
ការផ្តល់ជូន VIP ខែ 04 331 Admin 23/04/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 24/04 261 Admin 23/04/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 22/04 207 Admin 23/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 14/04-20/04 189 Admin 22/04/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 22/4 223 Admin 21/04/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS (21-27/04) 262 Admin 20/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រិត្តិការ លេងហ្គេមឈ្នះ -ទទួលបានលេខកូដ - ផ្តល់ជូនរង្វាន់ភ្លាម 200.000.000 CHIPS ថ្ងៃទី 14/4 - 17/4 414 Admin 18/04/2021
ប្រកាសតារាងលេខកូដពីម៉ោង 00h00 ថ្ងៃ 14/04 - 23h59 ដល់ថ្ងៃ 17/04/2021 305 Admin 18/04/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 370 Admin 15/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 07/04-13/04 325 Admin 14/04/2021
អបអរសារទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ភ្ជាប់ហ្គេមទទួលកងបង្វិលសំណាងភ្លាម។ 14/04 - 16/04 271 Admin 14/04/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 14/04 - 20/04 240 Admin 13/04/2021
ចូលឆ្នាំថ្មី - លេងហ្គេមឈ្នះ - ទទួលលេខកូដ - រង្វាន់ឡើងដល់ 200.000.000 CHIPS 14/4 - 17/4 313 Admin 13/04/2021
ស្វាគមន៍អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី - LIVE STREAM ចែក CODE នៅវេលា ម៉ោង 07:00PPM ថ្ងៃ 13/04/2021 451 Admin 12/04/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 10/04 186 Admin 11/04/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 10/04 228 Admin 09/04/2021