ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
ប្រណាំងប្រជែង TOP ឈ្នះរង្វាន់ធំក្នុងហ្គេមដាយណូស៍រ Immortal Ankylosaurus នឹងទទួលបាន 20.000.000 CHIPS 03/09 - 05/09 258 Admin 01/09/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 02/08 - 04/09 138 Admin 01/09/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (02/09 - 04/09) 76 Admin 01/09/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 02/09 71 Admin 01/09/2021
សម្រេចការផ្តល់ជូន VIP 45 Admin 01/09/2021
អ្នកខ្លាំងប្រម៉ាញ skill ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 30.000.000 CHIPS 31/08 - 02/09 265 Admin 30/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 27/08 -29/08 91 Admin 30/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 27/08 - 29/08 109 Admin 30/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 28/08 83 Admin 30/08/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 30/08 - 01/09 197 Admin 29/08/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (30/08 - 01/09) 46 Admin 29/08/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 28/08 217 Admin 27/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 24/08 -26/08 176 Admin 27/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 24/08 - 26/08 122 Admin 27/08/2021
អ្នកប្រម៉ាញ់ CHIPS ភ្នាល់ - HOT POTATO ទទួលភ្លាម 5.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពី 28/08 - 30/08 105 Admin 27/08/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 27/08 - 29/08 203 Admin 26/08/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (27/08-29/08) 56 Admin 26/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 22/08 - 24/08 172 Admin 25/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកលេងពូកែដែលឈ្នះ JACKPOT ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 50.000.000 CHIPS 18/08 - 24/08។ 161 Admin 25/08/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 26/08 118 Admin 25/08/2021