ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 11/08 - 17/08 253 Admin 10/08/2021
អ្នកប្រម៉ាញ់ CHIPS ភ្នាល់ - HOT POTATO ទទួលភ្លាម 5.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពី 10/08 - 12/08 246 Admin 09/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 07/08 248 Admin 09/08/2021
លេងហ្គេម ULTIMATE FIRE LINK - ប្រណាំងឈ្នះ TOP - ទទួលបាន 10.000.000 CHIPS 08/08 - 10/08 379 Admin 07/08/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 05/08 341 Admin 06/08/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 07/08 196 Admin 06/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកលេងពូកែដែលឈ្នះ JACKPOT ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 50.000.000 CHIPS 28/07 - 04/08។ 316 Admin 05/08/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 04/08 236 Admin 04/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 01/08 - 03/08 181 Admin 04/08/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS (04/08-10/08) 172 Admin 03/08/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 31/07 366 Admin 02/08/2021
សម្រេចការផ្តល់ជូន VIP 344 Admin 01/08/2021
លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 01/08 - 03/08 471 Admin 30/07/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 31/07 229 Admin 30/07/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 29/07 257 Admin 30/07/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៌ជីកមាស -TOP ប្រម៉ាញ់ដង្កូវ - ទទួលបាន 10.000.000 Chips (26-28/07) 113 Admin 30/07/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 21/07 - 27/07 233 Admin 28/07/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ លេងហ្គេមថ្មី EUREKA REELS - ប្រណាំង TOP ឈ្នះ ទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 25/07 -... 147 Admin 28/07/2021
អ្នកលេងពូកែដែលឈ្នះ JACKPOT ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 50.000.000 CHIPS 28/07 - 04/08។ 148 Admin 28/07/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 24/07 331 Admin 26/07/2021