ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
សម្រេចការផ្តល់ជូន VIP 260 Admin 01/02/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 326 Admin 30/01/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 30/01 194 Admin 30/01/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 227 Admin 29/01/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 154 Admin 28/01/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 104 Admin 28/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 145 Admin 27/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 113 Admin 27/01/2021
សូមជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រកួតឈ្នះ JACKPOT ថ្ងៃ 27/01/2021 95 Admin 27/01/2021
LIVE STREAM ចែក code នៅម៉ោង 20:00 ថ្ងៃ 27/01/2021 125 Admin 27/01/2021
ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS 10.518 Admin 26/01/2021
ការផ្តល់ជូន VIP ខែ 01 193 Admin 26/01/2021
សាជូនដំណឹង -ភ្នាក់ងារសេវាកម្មបម្រើអតិថិជននឹងត្រូវបានផ្អាកដើម្បីថែទាំចាប់តាំងពីម៉ោង 17h00 នាទី ដល់ 22h00នាទី។ 128 Admin 25/01/2021
POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021 - លេងដោយឥតគិតថ្លៃ -ឈ្នះ18.000.000 CHIPSភ្លាមៗ 76 Admin 25/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 83 Admin 25/01/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 23/01 156 Admin 22/01/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8:00 PM 22/01 161 Admin 21/01/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 77 Admin 21/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 13/01 - 19/01 61 Admin 20/01/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 20/01 - 26/01 247 Admin 19/01/2021