ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
Awarding event RACING TOP WINNING DIAMOND TO RECEIVE 30.000.000 CHIPS 14/09 - 16/09 129 Admin 17/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 14/09 - 16/09 65 Admin 17/09/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 16/09 90 Admin 17/09/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 18/09 76 Admin 17/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 13/09 - 15/09 66 Admin 16/09/2021
TOP SHWE SHAN - ទទួលបាន 2,000,000 CHIPS ភ្លាម - ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់សប្តាហ៍ (17/09) 81 Admin 16/09/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 17/09 - 19/09 39 Admin 16/09/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (17/09 - 19/09) 78 Admin 16/09/2021
អ្នកខ្លាំងប្រម៉ាញ skill ក្នុងហ្គេមបាញ់ត្រីទទួលភ្លាម 30.000.000 CHIPS 16/09 - 18/09 118 Admin 15/09/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 16/09 84 Admin 15/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 11/09 - 13/09 174 Admin 14/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 11/09 - 13/09 109 Admin 14/09/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 14/09 - 16/09 139 Admin 13/09/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS (14/09 - 16/09) 110 Admin 13/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 11/09 113 Admin 13/09/2021
លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 13/09 - 15/09 110 Admin 12/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍លេងហ្គេមជីកមាសម៉ោងមាស - ឈ្នះភ្លាម 2.000.000 កាក់ ចាប់តាំងពីម៉ោង 7:00PM ដល់ 9:00PM (10/9) 173 Admin 11/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 08/09 - 10/09 84 Admin 11/09/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 08/09 - 10/09 80 Admin 11/09/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 30.000.000 CHIPS 11/09 - 13/09 154 Admin 10/09/2021