ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS - 03/06 92 Admin 03/06/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 26/05-01/06 98 Admin 02/06/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 02/06 - 08/06 140 Admin 01/06/2021
GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 02/06 130 Admin 01/06/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 29/05 181 Admin 31/05/2021
EVENT FANPAGE - ផ្តល់នូវមតិយោបល់ក្នុងហ្គេមទទួលបានភ្លាម 200.000chips មិនមានដែនកំណត់ 30/05 - 01/06 291 Admin 31/05/2021
តារាង លេខគោត ខមមិន( COMMENT​) នៅក្នុង្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញមតិយោបល់ GAME GOLD MINER 26/05 - 28/05 ៕ 331 Admin 29/05/2021
ផ្តល់រង្វាន់ព្រឹត្តិកាណ៍ EUREKA REELS ​- ប្រណាំង TOP ឈ្នះទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS 23/5 - 25/5 353 Admin 26/05/2021
GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 26/05 257 Admin 26/05/2021
ការផ្តល់ជូន VIP ខែ 05 176 Admin 26/05/2021
EVENT FANPAGE - ផ្តល់នូវមតិយោបល់ក្នុងហ្គេមទទួលបានភ្លាម 200.000chips មិនមានដែនកំណត់ 1.019 Admin 25/05/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS (26/05-01/06) 234 Admin 25/05/2021
សូមជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រកួតឈ្នះ JACKPOT ថ្ងៃ 24/05/2021 76 Admin 25/05/2021
LIVE STREAM ចែក code នៅម៉ោង 19h ថ្ងៃ 26/05/2021 100 Admin 25/05/2021
លេងហ្គេមថ្មី EUREKA REELS - ប្រណាំង TOP ឈ្នះ ទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 23/5 - 25/05 387 Admin 22/05/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 22/05 169 Admin 22/05/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 13/05-19/05 225 Admin 21/05/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ GOLD MINER Tournament 2021 - ការលេងដោយឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះ 18.000.000 CHIPS 19/05 233 Admin 20/05/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 20/05 177 Admin 20/05/2021
ផ្តល់រង្វាន់ព្រឹត្តិកាណ៍ EUREKA REELS ​- ប្រណាំង TOP ឈ្នះទទួលភ្លាម 10.000.000 CHIPS 16/5 - 18/5 175 Admin 19/05/2021