ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
TOP 40 អ្នកលេងជុំទី១-បាញ់ត្រីTOURNAMENT 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 15/08 167 Admin 15/08/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2020 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 192 Admin 15/08/2020
បាញ់ត្រី Tournament 2020 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 185 Admin 15/08/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ OS PHE Tournament 2020 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 240 Admin 15/08/2020
TOP 5 USER ជុំទី 2 - OS PHE Tournament 2020 – 20H30 ថ្ងៃ 14/08/2020 208 Admin 14/08/2020
TOP 50 USER ជុំទី 1 – OS PHE Tournament 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 14/08/2020 150 Admin 14/08/2020
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 250 Admin 14/08/2020
OS PHE Tournament 2020 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 24.306 Admin 13/08/2020
បញ្ជីឈ្មោះ TOP 04 នាក់បានឈ្នះជុំទី 2 និងឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ 21H00 - 13/08/2020 127 Admin 13/08/2020
បញ្ជី TOP 40 ដែលឈ្នះជុំទី 01 ចូលទៅជុំទី 02 - TEANG LEN TOURNAMENT 20H00 13/08/2020 174 Admin 13/08/2020
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 113 Admin 13/08/2020
OS PHE Tournament 2020 – ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុត Live777.com 266 Admin 12/08/2020
TOP 6 USER ជំទី2- POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H30 ថ្ងៃ 11/08 257 Admin 11/08/2020
TOP 47 USER ជុំទី1-POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 04/08 154 Admin 11/08/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 365 Admin 11/08/2020
ការណែនាំរបៀបបញ្ចូលលុយពី ABA ចូលហ្គេម Live777 2.966 Admin 10/08/2020
TOP 40 អ្នកលេងជុំទី១-បាញ់ត្រីTOURNAMENT 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 08/08 168 Admin 08/08/2020
[EVENT FANPAGE] MINIGAME - ចូលចិត្តវីដេអូ ចែករំលែកទទួលបាន 50.000 CHIPS 610 Admin 08/08/2020
ការថែទាំហ្គេមក្នុង​ LIVE777.COM ចាប់ពីម៉ោង 04H00 - 07H00 ថ្ងៃ 08/08/2020 219 Admin 07/08/2020
បាញ់ត្រី Tournament 2020 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 221 Admin 07/08/2020