ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
[EVENT FANPAGE] MINIGAME - ចូលចិត្តវីដេអូ ចែករំលែកទទួលបាន 50.000 CHIPS 513 Admin 02/08/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2020 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 259 Admin 01/08/2020
TOP 40 អ្នកលេងជុំទី១-បាញ់ត្រីTOURNAMENT 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 01/08 228 Admin 01/08/2020
បាញ់ត្រី Tournament 2020 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 253 Admin 31/07/2020
បញ្ជីឈ្មោះ TOP 04 នាក់បានឈ្នះជុំទី 2 និងឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ 21H00 - 30/07/2020 321 Admin 30/07/2020
បញ្ជី TOP 40 ដែលឈ្នះជុំទី 01 ចូលទៅជុំទី 02 - TEANG LEN TOURNAMENT 20H00 30/07/2020 176 Admin 30/07/2020
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 187 Admin 29/07/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 322 Admin 29/07/2020
TOP 6 USER ជំទី2- POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H30 ថ្ងៃ 28/07 177 Admin 28/07/2020
TOP 60 USER ជុំទី1-POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 28/07 126 Admin 28/07/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2020 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 384 Admin 25/07/2020
TOP 40 អ្នកលេងជុំទី១-បាញ់ត្រីTOURNAMENT 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 25/07 220 Admin 25/07/2020
[EVENT FANPAGE] បង្ហាញវត្តមានម៉ោងមាសទទួលកាក់ 504 Admin 24/07/2020
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 150 Admin 23/07/2020
បញ្ជី TOP 40 ដែលឈ្នះជុំទី 01 ចូលទៅជុំទី 02 - TEANG LEN TOURNAMENT 20H00 23/07/2020 254 Admin 23/07/2020
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2020 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 336 Admin 23/07/2020
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 166 Admin 21/07/2020
TOP 6 USER ជំទី2- POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H30 ថ្ងៃ21/07 267 Admin 21/07/2020
TOP 60 USER ជុំទី1-POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2020 – 20H00 ថ្ងៃ 21/07 230 Admin 21/07/2020
ការផ្តល់ជូន VIP ខែ 7 2.068 Admin 21/07/2020