ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនតាមដាន អ្នកបង្ហោះ កាលបរិច្ឆេទបង្ហោះ
LIVE STREAM ចែក code នៅម៉ោង 20:00 ថ្ងៃ 27/01/2021 140 Admin 27/01/2021
ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 90.000.000 CHIPS 10.567 Admin 26/01/2021
ការផ្តល់ជូន VIP ខែ 01 224 Admin 26/01/2021
សាជូនដំណឹង -ភ្នាក់ងារសេវាកម្មបម្រើអតិថិជននឹងត្រូវបានផ្អាកដើម្បីថែទាំចាប់តាំងពីម៉ោង 17h00 នាទី ដល់ 22h00នាទី។ 138 Admin 25/01/2021
POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021 - លេងដោយឥតគិតថ្លៃ -ឈ្នះ18.000.000 CHIPSភ្លាមៗ 89 Admin 25/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 94 Admin 25/01/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 23/01 165 Admin 22/01/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 8:00 PM 22/01 173 Admin 21/01/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 87 Admin 21/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 13/01 - 19/01 68 Admin 20/01/2021
ប្រណាំង TOP ឈ្នះ-ស ទៀនលននឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 20/01 - 26/01 296 Admin 19/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៌បាញ់ត្រីTournament 2021 -លេងអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម 20.000.000 CHIPS 289 Admin 17/01/2021
បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 278 Admin 16/01/2021
ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS'' 205 Admin 15/01/2021
OS PHE Tournament 2021 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 202 Admin 15/01/2021
ផ្តល់ពត៏មានកំហុសហ្គេមធ្ងន់ធ្ងូរ មាន VIDEO ភ្ជាប់តាម ផ្តល់ជូនភ្លាម 1.000.000 CHIPS 285 Admin 13/01/2021
ការប្រកួតទៀងលេនឆ្នាំ 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS 120 Admin 13/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 190 Admin 13/01/2021
ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រណាំង TOP បាញ់ត្រីឈ្នះទទួលបានភ្លាម 45.000.000 CHIPS 91 Admin 13/01/2021
ប្រណាំង TOP ពេជ្រឈ្នះនឹងទទួលបានភ្លាម 50.000.000 CHIPS 149 Admin 12/01/2021