សម្រេចការផ្តល់ជូន VIP

  • 01/08/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 339
សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម live777 នាពេលកន្លងមក។
ដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រដ៏ក្លៀវក្លារបស់អ្នកនេសាទនៅក្នុងពិភពគង្គារត្រីនាពេលកន្លងមក។ គណៈគ្រប់គ្រង បានសម្រេចការផ្តល់ជូនUSER VIP ខែ 07 ឧ្យ user Vip ទាំងអស់គ្នា។
ប្រសិនបើអ្នកលេងមិនបានទទួលនៅក្នុងខែ 07 គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ VIP ហើយចូលរួមលេងល្បែងដែលមានភាពក្លៀវក្លាដើម្បីផ្តល់ជូន VIP និងទទួលបានកាក់នៅខែ 08 និងនៅខែបន្ទាប់!
 

 
បើមានសំណួរណាមួយឬបណ្តឹងដែលត្រូវការការជំនួយសូមទាក់ទងតាមរយះ Fanpage ឬលេខ Hotmail៖ support@live777.com