ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៌ជីកមាស -TOP ប្រម៉ាញ់ដង្កូវ - ទទួលបាន 10.000.000 Chips (26-28/07)

  • 30/07/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 110
សមាជិកទាំងអស់ជាទីរាប់អាន
ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៌ជីកមាស -TOP ប្រម៉ាញ់ដង្កូវ - ទទួលបាន 10.000.000 Chips (26-28/07) បានបញ្ចប់ហើយ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកប្រកួតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយ AD ដ៍ស្រស់ស្អាត។ 
យើងខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់អញនកប្រកួតទាំង 10 នាក់ដែលពូកែក្នុងការប្រកួតនិងឈ្នះរង្វាន់៖

អ្នកប្រកួតដែលមិនឈ្នះថ្ងៃនេះនឹងបន្តចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅពេលក្រោយដើម្បីទទួលរង្វាន់ពីយើងខ្ញុំណា៎! រង្វាន់យើងខ្ញុំនឹងត្រូវផ្តល់ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាស។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺចុងក្រោយ។
រាល់សំនួរពាក្យបណ្តឹងដែលត្រូវការការគាំទ្រនិងចម្លើយសូមទំនាក់ទំនងទំព័រ fanpage រឺ Hotmail support@live777.com