បញ្ជីឈ្មោះ TOP 04 នាក់បានឈ្នះជុំទី 2 និងឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ 21H00 - 25/06/2020

  • 25/06/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 83
សូមអបអរសាទរដល់អ្នកប្រកួតទាំង 04 នាក់ដែលបានឈ្នះជុំទី ២ និងបានឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅម៉ោង 22h00
 
 
រួមបន្តចូលប្រកួតនិងតាមដានជុំទី  Tournament នៅវេលា 22h ណាបង
រាល់សំណួរនិងបណ្តឹងនានាសូមទាក់ទង Fanpage ឬ  Hotmail support@live777.com
{{item.CreateDate}}