ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS 19/01

  • 21/01/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 2777
សួស្តីសមាជិកទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍ POKER TEXAS HOLD' EM Tournament 2021- លេងដោយអត់គិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម18.000.000 CHIPS''វេលា 20h00ថ្ងៃ 19/01/2021 បានបញ្ចប់។សូមអរគុណដល់អ្នកប្រមាញ់ទាំងអស់ដែរបានសកម្មចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយ adminដែរស្រស់ស្អាត់ណា។
Adminសូមអបអរសាទរដល់ 4 អ្នកប្រម៉ាញ់ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមបានចូលរួមប្រកួតនិងទទួលរង្វាន់


 
បណ្តាអ្នកប្រម៉ាញ់ទាំងអស់ដែរថ្ងៃនេះអត់ទាន់ទទួលបានរង្វាន់សូមបន្តចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍វគ្គក្រោយវេលា20h ថ្ងៃ 26/01/2021ណា។
រង្វាន់និងបានគណចាត់តាំងជូននូវពេលដែរបានប្រកាស់លទ្ធផល។ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្អស់ជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណចាត់តាំង។