ជូនរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ OS PHE Tournament 2020 - លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះភ្លាម 18.000.000 CHIPS

  • 17/10/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 169
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍ OS PHE Tournament 2020 -លេងឥតគិតថ្លៃ - ឈ្នះដល់ 18.000.000 CHIPS នៅវេលាម៉ោង 20h00 ថ្ងៃ 16/10/2020 បានបញ្ចប់។ សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយនិងយើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំសូមអបអរសាទរ 4 អ្នកប្រកួតបានល្អបំផុតចូលរួមប្រកួតនិងយករង្វាន់៖

 
អ្នកប្រកួតណាដែលថ្ងៃនេះមិនទាន់ត្រូវរង្វាន់សូមរងចាំនៅថ្ងៃស្អែកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នៅវេលាម៉ោង 20H00 ថ្ងៃ 23/10/2020 ណា៎។
រង្វាន់នឹងត្រូវបានយើងខ្ញុំជូនភ្លាមនៅពេលបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកាសលទ្ធផល។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្អស់។