សូមចេញបង្ហាញមុខងារផ្ទេរកាក់មាននៅក្នុងក្រុមហ្គីល LIVE777.COM តែប៉ុណ្ណោះ

  • 25/03/2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 8102

អ្នកបានចូលរួមក្រុមហ្គីលនៅពិភពសមុទ្រ live777.com ហើយឬនៅ? ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រកួតមិនមានការរអាក់រអួលនៅពេលកំពុងលេង សូមអញ្ជើញអ្នកប្រកួតចូលរួមក្រុមហ្គីលភ្លាមដើម្បីទទួលបានគោលការណ៍ ផ្ទេរកាក់ សម្រាប់សមាជិកពីមេក្រុម!
- ចំនួនកាក់ផ្ទេរមួយដង>=  5.000 chips (5.000, 10.000, 15.000...)
- ចំនួនកាក់ផ្ទេរត្រូវចែកអស់អោយ 5.000 chips
- មិនកំណត់ចំនួនលុយផ្ទេរសរុបនិងចំនួនដងផ្ទេរក្នុងថ្ងៃ

ក្រុមហ្គីលជួយជម្រុញសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាចែករំឡែកបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងហ្គេមជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលយកាក់រង្វាន់រាល់ខែ
ចំណាំ៖ មានតែមេក្រុមនិងសមាជិកក្នុងក្រុមទើបអាចផ្ទេរអោយគ្នាបាន
នៅរង់ចាំអ្វីទៀតអ្នកប្រកួតមិនប្រញ៉ាប់ដៃចូលរួមក្រុមហ្គីលដើម្បីទទួលយកការផ្ដល់ជូនពីគោលការណ៍ពិសេសៗណា។g for? Let's join a group now and get many awesome policies.
ចំណាំ៖ ការផ្តែរកាក់រវាងមេក្រុមនិងសមាជិកជាមួយគ្នា យើងខ្ញុំមិនដោះស្រាយនិងអន្តរាគមន៍

{{item.CreateDate}}