ផ្តល់រង្វាន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ '' ការប្រកួតទៀងលេន 2021 - ឥតគិតថ្លៃក្នុងការលេង - ឈ្នះឥឡូវនេះ 18.000.000 CHIPS 8PM 21/01

  • 22/01/2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 3220
សួស្តីសមាជិក
នេះជាបញ្ជីរាយនាមអ្នកលេងដែលបានចូលរួមប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនិងអ្នកលេងដែលបានចូលរួមប្រកួតជុំទី ២ នៃទឺកឡេងនាម៉ោង 20h00 ថ្ងៃ 21/01/2021 ។
យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនរង្វាន់នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាចុងក្រោយ
សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម, សន្យាជួបអ្នកនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃព្រហស្បត៍ិ 28/01
រាល់សំណួរនិងបណ្តឹងនានាសូមទាក់ទង Fanpage ឬ  Hotmail support@live777.com