ខំប្រឹងដើម្បីជ័យជនះ (chat fb ROZA REN)
Fanpage
Members
Comment
lot
1871681
15/09/2020
lot
លេងដល់វគ្គ 2 យ៉ាង
15/09/2020
lot
10000
15/09/2020
lot
10000
15/09/2020
RaCoolZ
Can I borrow 100,00 coin ??? Id 978661
15/09/2020
ammamm
ID: 2379406 ขอยืมหน่ิยได้ไหมคะพึ่งเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นเลยหมดไว
15/09/2020
MKKM
1198602
15/09/2020
rinzin

សំ60000កាកបង

03/09/2020
rinzin

100000កាក់

02/09/2020
rinzin

100000កាក់

02/09/2020
player2099779

891199

25/08/2020
Sopheakpanha

som borrow 200K sen mok all😖😖 Id 338699

22/08/2020
player831467
Hi
22/08/2020
sana9696
ខ្ចី200000សិនបានអត់
16/08/2020
player858270
ចង់សួរខាងមេៗក្រុមក្នុងgame កម្មវិធីនេះថាមានស្គាល់ម្ចាស់លេខទូរស័ព្ឌមួនេះអត់(087636280)និង(TID ECB 087427)បើមានមេក្រុមណាស្គាល់ជួយប្រាប់គាត់ផងថាល្ងាចមិញមានអតិថិជនទិញកាក់ណីរគាត់តាមគណនីវីងបញ្ចូលលុយទៅហើយតែកាក់វិាញមិនទាន់ឃើញទិញតាំងពីរមុនកម្មវីិធីប្រលងបាញ់ត្រីថាបានចូលបាញ់និងគេដែលតែលោកអ្ហើយអាប្រលងក៏មិនបានចូលហើយចំណែកកាក់ទិញក៏មិនបានទៀតហើយសូមខាងមេៗក្រុមជួយសំរួលឿងទិញកាក់ល្ងាចមិញផងព្រោះលេខគាត់ខ្ញុំCallមិនចូលរហូត
15/08/2020
Bougdaekka
ខ្ចី1000000សង1500000
12/08/2020
Lenglengyii
Som chip klas mok leader
09/08/2020
nhomta
Hi leader jit laor oy ke borrow 100000chip mor nhom song vinh 150000chip
05/08/2020
Lenglengyii
Som chip klas mok
04/08/2020
Khwin
Hi all friends
30/07/2020
TeyCry
End
25/07/2020